SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Västerviks Fotbollsförening
Så många som möjligt - så länge som möjligt

VFF-modellen - Policy för Västerviks FF:s barn- och ungdomsfotboll

Inledning

Barn- och ungdomsfotbollen är fundamental för vår fotbollsförening och för att vägleda föreningen i det dagliga arbetet har VFF-modellen utarbetats. Denna policy ska genomsyra föreningens arbete med barn och ungdomar och det är viktigt att alla som är engagerade i föreningen arbetar utifrån denna policy. VFF-modellen bygger på Svenska Fotbollsförbundets riktlinjer "Fotbollens Spela, Lek och Lär - Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning".

 

Föreningens styrelse har ansvar för att utbilda ledarna som i sin tur informerar och utbildar föräldrar, anhöriga och spelare. Alla i föreningen bör vara medvetna om att de är medlemmar i föreningen och inte i ett enskilt lag. Detta för att undvika "klubbar i klubben".

Barn- och ungdomsfotboll utgör den största delen av svensk fotboll och är uppdelad i barnfotboll (6-12 år) och ungdomsfotboll (13-19 år).

 

Målsättning

Målsättningen för barn- och ungdomsfotbollen i VFF är att så många barn och ungdomar som möjligt ska spela fotboll så länge som möjligt.

 

VFF:s värderingar

VFF:s barn- och ungdomsverksamhet ska vara tillgänglig, inkluderande och attraktiv för alla som vill spela fotboll och erbjuda spelarna möjlighet att utvecklas som fotbollsspelare och människor.

 

Barns och ungdomars fotbollsspel ska bygga på att det är roligt att spela och att alla spelare får vara med på sina villkor oavsett fotbollsmässig utveckling. VFF:s fotbollsverksamhet ska anpassas efter spelarnas ålder och mognad i en trygg miljö. Kamratskap på och utanför planen ska ha hög prioritet. Varje spelare ska få bekräftelse efter sina förutsättningar.

 

Föreningens barn- och ungdomsfotboll ska präglas av glädje, fokus på ansträngning och spelarnas lärande för att skapa motivation och utveckling på lång sikt. Långsiktig utveckling är överordnad kortsiktiga resultat och spelarnas individuella utveckling är överordnad jämförelse med andra spelare. Fokusering på resultat är direkt negativ för den idrottsliga utvecklingen. Det finns idag inget som pekar på ett samband mellan resultatmässig tidig framgång i barn- och ungdomsfotboll och senare framgång i seniorfotboll.

 

Verksamheten i VFF:s barn- och ungdomsfotboll ska utformas för att vara allsidig och varierad för att motverka skador men också för att behålla motivationen över tid. Föreningen ska uppmuntra till sunda levnadsvanor, ge möjlighet för återhämtning och andra aktiviteter samt följa medicinska råd vid sjukdom och skador.

 

Barn- och ungdomsfotbollen ska vara en drog- och tobaksfri zon och den ska motverka användande.

 

Fotbollen är en del i barn och ungdomars utveckling fysiskt, psykiskt och inte minst socialt. VFF:s barn- och ungdomsfotboll ska stå för sunda värderingar där vi respekterar varandras olika förutsättningar och vill varandras framgång och uppmuntrar varandra. Vuxna ska agera goda förebilder och försöka skapa en miljö där alla uppträder juste mot varandra.

 

Diskriminering, trakasserier och mobbning ska aktivt motverkas i föreningen.

Fotbollens regler ska efterlevas och domares beslut respekteras.

 

 

PRAKTISKA RIKTLINJER I VERKSAMHETEN

 

Följande riktlinjer ska följas av ledare i VFF och implementeras i föreningens verksamhet. Riktlinjerna beskriver hur vi arbetar med och runt laget, hur vi bedriver tränings- och matchverksamhet samt vilka förväntningar som ställs på personer i och runt laget.

För våra ledare finns VFF:s Ledarmanual som beskriver hur det praktiska arbetet ska bedrivas i laget och föreningen.

 

Våra spelare ska utbildas enligt VFF:s Spelarutbildningsplan och våra ledare erbjuds kontinuerligt utbildning i Smålands Fotbollsförbunds regi.

Till stöd för ledare finns Barn- och ungdomssektionen som praktiskt arbetar med och samordnar barn- och ungdomsfotbollen i föreningen. Alla dokument och all information till ledare samt kontaktuppgifter inom föreningen finns samlat på vår hemsida.

 

Riktlinjer för träning

Träningen ska så ofta som möjligt bedrivas med boll och antalet bollkontakter ska vara så många som möjligt för varje spelare. Det är genom spelet barn och ungdomar lär sig förstå fotbollens grundläggande idé. Övningar som utgår från spelet bidrar till att förutsättningar för lärande ökar. 

 

Intensiteten i verksamheten ska inte vara högre än att spelaren ges möjlighet att utöva andra idrotter, framförallt under vintertid.

 

Spelaren tillhör den träningsgrupp där den åldersmässigt hör hemma och ska i första hand träna med denna.

 

För att skapa god motivationsmiljö och lärandemiljö för träningsgruppen behöver ledare ställa krav på att spelare följer överenskomna regler. Spelare som inte följer överenskomna regler kan plockas av träningsplanen och få sitta bredvid. Vid upprepade problem kan avstängning under en längre period bli aktuellt. Det är ledarna som avgör när detta är aktuellt. Föräldrar till spelare som behöver extra stöd för att följa överenskomna regler kan behöva vara på plats för att hjälpa sitt barn att följa reglerna.

 

Nivåanpassning i samband med träning

Ambitionsnivån och intresset för fotboll är beroende av såväl mognad och bakgrund som tidigare erfarenheter och kan snabbt förändras. Om allvaret och resultatkrav tonas ner ökar förutsättningarna för en positiv utveckling. Nivåanpassning under träning kan göras, men ska inte leda till permanenta grupper eller göras på varje träning.

 

Vår definition av nivåanpassning: Att organisera träningsgrupperna så att spelarna spelar med och mot spelare som befinner sig på en liknande fotbollsmässig kunskapsnivå för stunden för att uppnå en bättre utvecklingsmiljö. Detta ger dels fler individer möjlighet till en spelmässig utmaning och dels fler individer möjlighet att känna att de kan ’lyckas’ på träning.

 

Riktlinjer för matchspel

För spelare är det viktigt att matcherna betraktas som ett led i deras fotbollsutbildning och inte jakt på kortsiktiga framgångar. Matcherna ska fungera som en stimulans till den fortsatta träningen och det är därför viktigt att alla spelare ges möjlighet att spela. Vi rekommenderar flera serielag per träningsgrupp där detta är möjligt för att få en lagom/tillräckligt tät och kontinuerlig matchfrekvens för spelarna under säsong. Vi uppmuntrar också deltagande i cuper eftersom detta, utöver själva matchspelandet, ofta har ett stort socialt värde för träningsgruppen.

 

Toppning och nivåanpassning i samband med matchspel

Toppning får inte förekomma i VFF, undantaget juniorlaget och seniorlaget. Vi definierar toppning som ”när en eller flera spelare får oacceptabelt lite speltid i match och detta görs medvetet av tränaren som ett led i att uppnå ett bättre resultat och framgång på kort sikt”. Däremot eftersträvar vi jämna matcher och laguttagning kan anpassas till nivå på motstånd. Från det att barnen börjar spela 7 mot 7 kan även hänsyn tas till träningsnärvaro vid uttagning till matcher. En årskull får inte delas upp i ett permanent A- och B-lag.

 

Vid matcher i 5 mot 5 och 7 mot 7 ska alla spelare som är uttagna till match få spela ungefär lika mycket. När laget övergår till 9 mot 9 och 11 mot 11 är det viktigt för ungdomarnas fotbollsutveckling att de får spela längre spelsekvenser med färre byten. Under en match kan det därför vara svårt att styra så att alla får spela ungefär lika mycket. Speltiden ska dock jämnas ut över tid så att alla som tas ut till match får spela längre spelsekvenser.

 

Om man åker till cup med flera lag ska lagindelningen i normalfallet sträva mot så jämna lag som möjligt. Om cupen är organiserad i olika nivåer kan man nivåanpassa lagindelningen. Förutsättningen är att alla spelare ges möjlighet till ungefär lika mycket speltid.

 

Om spelarna i en årskull inte räcker vid match fylls laget i första hand på med spelare från lägre årskullar. Vi tar inte in äldre spelare för att spetsa ett lag till cuper eller seriematcher.

 

För att spelare i de yngre åldrarna inte ska bli begränsade i sitt spel ska de få möjlighet att spela på olika platser i laget för att så småningom hitta den plats där deras spel kommer till sin rätt.

 

Vägledning vid stora träningsgrupper

Vår ambition är att ge alla barn och ungdomar som vill möjlighet att spela fotboll i föreningen. Om ledarna upplever att träningsgruppen växer sig för stor för att fotbollsträning ska kunna bedrivas med kvalitet kan man

 • I första hand efterfråga nya ledare bland vårdnadshavare till barn i träningsgruppen för att kunna dela gruppen i fler träningsgrupper. Vid problem att hitta träningstid och träningsytor kontaktas Barn- och Ungdomssektionen.
 • I andra hand införa ett tillfälligt intagningsstopp av nya spelare efter dialog med Barn- och Ungdomssektionen. Barn- och Ungdomssektionen kontaktar då vårdnadshavarna till de barn som ställer sig i kö för att erbjuda möjligheten att starta en ny träningsgrupp i VFF med hjälp av nya ledare från vårdnadshavarna.
 • Görs bedömningen att antalet ledare inte räcker till för att kvalitativ fotbollsträning ska kunna bedrivas och rekryteringen av nya ledare enligt punkterna ovan inte lyckats kan intagningsstoppet behöva bestå tills vidare.

 

Ledare har dessutom möjlighet att

 • införa intagning av nya spelare vid specifika tidpunkter under säsongen för att underlätta mottagandet av dessa spelare.
 • bedöma om spelare som anmäler sig till VFF under säsongen efter att antalet serielag är inskickat till Smålands FF kan sättas in i anmälda serielag utan att redan anmälda spelare får oacceptabelt lite speltid. Man har annars möjlighet att vänta med att erbjuda nya spelare speltid i seriespel till kommande säsong.

Året efter fotbollsskolan

Om spelarna i en träningsgrupp inför sin första säsong på 5-mot-5 är fler än 35 – 40 stycken bör ledarna överväga att dela upp träningsgruppen i två olika träningsgrupper. Detta är för att undvika utmaningar som uppstår med stora träningsgrupper om fler spelare anmäler sig kommande säsonger så att årskullen växer ytterligare. Det har visat sig svårt att dela upp i två träningsgrupper senare år då träningsgruppen vuxit samman.

 

 

FÖRVÄNTNINGAR PÅ PERSONER I OCH RUNT VERKSAMHETEN

 

Nedanstående texter beskriver VFF:s förväntningar på personer i och runt verksamheten. Det är viktigt att ledarna förmedlar dessa till alla berörda inför varje säsong.

 

En tränare/ledare i Västerviks FF ska:

 • känna till VFF-modellen, Spelarutbildningsplanen och Ledarmanualen och agera utifrån dessa riktlinjer.
 • informera föräldrarna om VFF-modellen och målsättningar och få föräldrar engagerade i största möjliga mån.
 • coacha på ett positivt sätt, uppmuntra och motivera sina spelare.
 • skapa bra relationer med domare och motståndare.
 • i möjligaste mån bära Västerviks FF:s ledarkläder vid träning och match och vid andra arrangemang där tränare/ledare representerar Västerviks FF.
 • aldrig använda droger eller alkohol när man är i ledarrollen, till exempel under cuper och träningsläger.
 • uppvisa ett begränsat registerutdrag från belastningsregistret för, av styrelsen, utsedda personer.
 • själv agera som en god förebild och använda ett vårdat språk, men också lära spelarna att använda ett vårdat språk, utan nedsättande kommentarer och svordomar.
 • verka för att spelarna är både goda vinnare och goda förlorare. Undvik överdrivet firande av segrar. Tacka alltid motståndare och domare efter match.
 • motverka alla form av diskriminering, trakasserier och mobbning som kan förekomma i ett lag.
 • genomföra de beslut som tagits av styrelsen.

Alla som varit en del av ett lag eller tittat på en match vet att det kan vara många känslor inblandade. I vissa fall kan känslorna ta överhanden och det är viktigt som ledare att ta ansvar för de händelser som inte blir bra. Detta görs genom att snarast hantera den uppkomna situationen så fortsatta träningar och matcher präglas av glädje och fortsatt bra bemötande. 

 

VFF:s förväntningar på spelare

Som spelare i VFF ska vi:

 • alltid göra vårt bästa under träning och match. Ibland gör man misstag men det viktigaste är att man försöker och kämpar för att göra sitt bästa.
 • lyssna och följa våra ledares instruktioner.
 • respektera varandra och inte klaga eller gnälla på varandra inom laget.
 • heja på och stötta vårt eget lag och inte håna motståndarna.
 • använda ett vårdat språk och aldrig tala illa om varandra, ledare, motståndare eller domare.
 • spela juste, följa fotbollens regler och respektera domarens beslut.
 • hälsa på varandra före match och tacka motståndare och domare efter match.
 • vara goda förebilder för yngre spelare och uppträda på ett trevligt och hjälpsamt sätt.
 • vara medvetna om att när man bär föreningens kläder eller deltar i föreningens arrangemang så representerar man föreningen.
 • infinna oss på utsatt tid för samling vid varje träning och match och ha rätt utrustning till varje träning och match.
 • verka för att fotbollen ska vara drog- och dopingfri.

VFF:s förväntningar på föräldrar och anhöriga

Stötta ditt barn genom att uppmuntra och visa intresse för laget. Uppmärksamma bra spel vare sig ditt eget barns lag eller motståndarna står för det. Lär ditt barn att hårt arbete och att alltid göra sitt bästa är viktigare än seger. Kom ihåg att det är ditt barn som spelar fotboll, inte du. Låt barnet sätta sina egna mål och tvinga inte på barnet dina egna. Kräv inte ständiga vinster av ditt barn. Undersökningar visar att de allra flesta hellre spelar i ett förlorande lag än sitter på bänken i ett vinnande lag. Barn spelar för att det är roligt!

 

Ledarna är oftast föräldrar och de ställer upp frivilligt och ideellt för att ge ditt barn en positiv fotbollsupplevelse. De behöver också stöd, inte kritik. Coacha inte laget från sidlinjen, utan överlåt coachingen åt ledarna. Som förälder och anhörig talar vi aldrig illa om ledare, motståndare eller domare. Föräldrar är förebilder för sina barn och se till att du är en god förebild.

 

Spelare och deras familjer ska hjälpa till med olika aktiviteter för att föreningens helt ideella verksamhet ska fungera. Dessa aktiviteter är försäljning, att vara bollkallar och bollisor på matcher, städdag vid klubblokalen samt att hjälpa till med skjutsning, tvätt och servering vid lagets egna matcher.

 

Spelare och deras familjer ska hålla sig uppdaterade på den information från VFF som förmedlas från ledare eller styrelse, oftast via mail eller hemsidan. Vid frågor eller problem ska man vända sig direkt till sina ledare. Det är viktigt att man meddelar om spelaren inte kan delta på match eller om spelaren vill sluta.TILL SIST

 

Om man som spelare eller förälder upplever att träningsgruppen inte lever upp till VFF-modellen skall i första hand ledarna i träningsgruppen kontaktas. Om detta inte ger önskad effekt kontaktas Barn- och Ungdomssektionen: bus@vasterviksff.se

 

Barn- och ungdomssektionen och styrelsen i VFF 2024

 

 
Samarbetspartners
Instagram